Regulament de ordine interioară

În acesta secțiune utilizatorul poate răsfoi Regulamentul de Ordine Interioară.

 • I. DISPOZIŢII GENERALE
  • Art. 1. Regulamentul de ordine interioară, elaborat de consiliul de administratie, împreună cu reprezentantii organizatiilor sindicale din unitate si aprobat de consiliul profesoral, cuprinde numai prevederi specifice conditiilor de desfăsurare a activitătii în concordantă cu dispozitiile legale în vigoare. Regulamentul trebuie respectat de tot personalul unitătii, de elevi si de părinti/tutori.
  • Art. 2. În incinta unitătii sunt interzise, potrivit legii, crearea si functionarea oricăror formatiuni politice, desfăsurarea activitătilor de propagandă politică si prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele generale de moralitate si care pun în pericol sănătatea fizică sau psihică a elevilor, precum si a personalului didactic si nedidactic.
  • Art. 3. Salariatii trebuie să apere institutia în care îsi desfăsoară activitatea, să o respecte în toate împrejurările.

  II. PERSONALUL DIDACTIC

  • Art. 4.
   a) Fiecare profesor al C.N.R.G. are obligatia morală de a continua, prin activitatea sa, si de a spori prestigiul acestei unităti scolare.
  • Art. 5.
   a) Personalul didactic trebuie să aibă o tinută vestimentară de aleasă sobrietate, care să constituie model pentru elevi.
   b) Se interzice accesul în unitate acelui profesor care prin tinuta sa sfidează valorile morale si estetice.
  • Art. 6.
   a) Se interzice accesul în unitate a profesorilor care se află în imposibilitatea de a desfăsura activitatea la nivelul exigentelor.
   b) Cadrul didactic aflat într-o asemenea situatie va fi sanctionat; dacă o oră nu este efectuată se retine din salariu, iar dacă absentele nemotivate se repetă, cadrul didactic este chemat în fata consiliului de administratie si sanctionat cu observatie scrisa; pentru 3 ore la care a absentat nemotivat se sanctioneaza cu avertisment,
  • c) – în restul situatiilor, care constituie incalcari ale statutului sau regulamentului, se aplică sanctiunile c),d),e),f) ale art. 116 din Statutul personalului didactic.
  • Art. 7. Li se interzice cadrelor didactice ale C.N.R.G. să facă aprecieri defavorabile la adresa altor profesori, indiferent de situatie.
  • Art. 8. Este interzis ca în timpul orelor profesorii să poarte discutii aleatorii. Cei aflati într-o asemenea situatie vor fi sanctionati în conformitate cu art. 6 lit c din prezentul regulament.
  • Art. 9. Profesorii C.N.R.G. au obligatia să prezinte conducerii scolii documentele de proiectare a activitătii didactice, fără a astepta atentionări succesive. Încălcarea prezentei prevederi atrage următoarele sanctiuni:
   a) interzicerea dreptului de a intra la ore;
   b) observatie scrisa;
   c) diminuarea salariului;
   d) propunerea consiliului de administratie de încetare a activitătii, dacă abaterile aduc grave prejudicii procesului instructiv.
  • Art. 10. Profesorii C.N.R.G. au obligatia de a prezenta conducerii scolii documentatia care să ateste activitatea didactică desfăsurată: planificari, proiecte didactice, conform situatiei fiecarui cadru didactic si fiecarei ore. Nerespectarea prezentei prevederi se va sanctiona cu diminuarea salariului.
  • Art. 11. Personalul didactic de predare, didactic auxiliar si nedidactic trebuie să fie interesat de formarea sa continuă.
  • Art. 12. Cadrele didactice de la C.N.R.G. au obligatia de a contribui la dotarea cabinetelor si laboratoarelor din scoală, la păstrarea dotărilor de care scoala dispune. Nerespectarea prezentei prevederi atrage după sine diminuarea drepturilor salariale si imputarea contravalorii obiectelor deteriorate, dacă nu a luat măsurile corespunzătoare.
  • Art. 13. Se interzice personalului didactic sa fumeze in fata elevilor.
  • Art. 14. Profesorii C.N.R.G. au obligatia de a folosi, în actul comunicării cu elevii si cu ceilalti profesori, un limbaj adecvat din care să lipsească inventivele, expresiile vulgare, cuvintele jignitoare la adresa capacitatilor intelectuale ale acestora etc.
  • Art. 15. Profesorii C.N.R.G. au obligatia de a se afla în cancelaria scolii cu cel putin 5 minute înainte de începerea activitătii.
  • Art. 16. Sefii cadrelor didactice sau cadrele didactice, cu vechime în învătământ, vor monitoriza cadrele didactice stagiare până la obtinerea gradului definitiv.
  • Art. 17. Dacă un profesor are o problemă deosebită se învoieste pe bază de cerere adresata conducerii scolii, cu asigurarea suplinirii orelor pe care le are.
  • Art. 18. Profesorii C.N.R.G. au obligatia de a efectua de serviciu pe unitate. În această calitate au următoarele sarcini:
   a) prezenta în scoală cu 30 minute înainte de începerea cursurilor;
   b) controlul stării de curătenie a scolii;
   c) controlul calitătii hranei pregătită la cantină;
   d) primeste raportul scris al pedagogului asupra activitătii desfăsurate în internatul scolii;
   e) are dreptul de a propune măsuri disciplinare, dacă sarcinile de serviciu au fost încălcate de către angajati;
   f) asigură suplinirea orelor în cazul unor absente neprevăzute;
   g) ia măsuri operative vizând securitatea elevilor în scoală, sănătatea acestora prin:
   – informarea conducerii scolii;
   – dispozitie personală.
   h) întocmeste proces-verbal în care consemnează modul în cum s-a desfăsurat activitatea în ziua respectivă.
   i) poarta ecusonul „Profesor de serviciu”.
  • Art. 19. Cadrele didactice au acces la toate sursele de informare profesională de care dispune scoala.
  • Art. 20. Profesorii C.N.R.G. au dreptul de a participa gratuit la activitătile cultural stiintifice si sportive organizate de către scoală.
  • Art. 21. Cadrele didactice pot propune conducerii spre aprobare programe artistice si sportive enuntând scopul, continutul si formele de manifestare.
  • Art. 22. Participarea la sedintele consiliului profesoral este obligatorie pentru toate cadrele didactice; absenta nemotivată de la aceste sedinte se consideră abatere disciplinară.
  • Art. 23. Comisiile metodice elaborează propunerile pentru oferta educatională a unitătii de învătământ si strategia acesteia, cuprinzând obiective, finalităti, resurse materiale si umane, curriculum la decizia unitătii de învătământ.
  • Art. 24. Toate cadrele didactice trebuie să contribuie, prin implicare directă, la organizarea si desfăsurarea examenelor si concursurilor specifice învătământului.
  • Art. 25. Personalul didactic este obligat să prezinte la începutul anului scolar analizele medicale solicitate, efectuate în unitătile sanitare.
  • Art. 26. Se interzice desfăsurarea în scoală a unor activităti extraprofesionale, chiar dacă profesorul este abilitat să desfăsoare asemenea activităti în timpul liber.
  • Art. 27. Sunt interzise in incitnta unitatii prestarea de activitati comerciale de catre cadrele didactice, activitatile fiind incompatibile cu demnitatea cadrului didactic.
  • Art. 28. Este interzisă folosirea în scop personal a telefonului, faxului, internetului, multiplicatorului, a altor dotări ale unitătii.

  III. ELEVII

  • Art. 29. Accesul elevilor în scoală este permis numai pe baza carnetului de elev sau a legitimatiei de elev. Pe parcursul desfasurarii activitatii scolare, elevii au obligatia sa poarte asupra lor ecusonul (legitimatia tip) care atesta calitatea de elev la C.N.R.G.
  • Art. 30. Elevii C.N.R.G. au datoria ca, prin activitatea scolară, comportament civic si tinută vestimentară să continue si să sporească buna traditie a acestei unităti scolare.
  • Art. 31. Elevii C.N.R.G. au obligatia de a cunoaste si respecta
   a) legile statului;
   b) regulamentul de organizare si functionare a unitătilor de învătământ preuniversitar si prezentul regulament;
   c) regulile de circulatie si cele cu privire la apărarea statului;
   d) normele de protectie civilă;
   e) normele de protectia mediului.
  • Art. 32. A purta însemnele distinctiare ale C.N.R.G. este o onoare deosebită pentru fiecare elev, este un mod de a se arăta respectul pentru scoala care pregăteste elevul pentru viată.
  • Art. 33. Se interzice accesul în scoală elevilor care prin tinuta lor sfidează bunul gust, moralitatea sau creează un complex de inferioritate colegilor prin extravagantă si opulentă. Tinuta elevilor trebuie sa se caracterizeze prin sobrietate si distinctie, sa nu puna in evidenta partile intime ale corpului.
  • Art. 34. Elevii C.N.R.G. sunt obligati să aibă un comportament civilizat si caracterizat prin buna cuviinta fată de colegi, cadrele didactice si personalul tehnic administrativ si de îngrijire. Niciunui elev nu-i este permis a face din nationalitatea, religia, starea socială sau familială a unui coleg, obiect de jignire sau insultă. Se consideră abatere gravă folosirea expresiilor triviale, a invectivelor si a altor elemente de limbaj abject.Pentru asemenea abateri, se aplică eliminarea pe durata de 3-5 zile si scăderea notei la purtare.
  • Art. 35. Inscriptionarea unor expresii, sloganuri, simboluri care nu au nimic cu scoala, pe vestimentatie, carti, caiete, pereti, banci, esarfe, panouri etc. se consideră abatere gravă si se sanctionează cu eliminare pe 3-5 zile si exmatriculare în cazul în care inscriptionările aduc atingere constitutiei tării, autoritătilor statului etc.
  • Art. 36. Elevii C.N.R.G. au obligatia de a păstra în cele mai bune conditii dotările pe care scoala le pune la dispozitia lor. Deteriorarea bunurilor se sanctionează prin imputarea de două ori a valorii obiectului distrus si prin eliminare pe durata de 3-5 zile sau exmatriculare – dacă paguba cauzată este gravă si dacă s-a făcut intentionat.
  • Art. 37. Este interzis elevilor să părăsească incinta unitătii scolare pe durata programului, cu exceptia situatiilor de fortă majoră. Elevii pot parasi desfasurarea programului scolar si incinta unitatii de invatamant numai cu aprobarea data de director, diriginte, sau profesor de serviciu, cu consemnarea de catre acesta din urma in procesul verbal incheiat.
  • Art. 38. Elevii C.N.R.G. sunt obligati să aibă un comportament civilizat si în afara scolii. Abaterea de la această prevedere atrage după sine sanctionarea elevului cu mustrare. În cazul faptelor antisociale sanctiunea va fi eliminarea pe timp determinat sau exmatricularea.
  • Art. 39. Fiecare elev va semna la început de an scolar proces-verbal încheiat în urma actiunii de prelucrare a normelor de protectie a muncii si celorlalte norme care asigură securitatea persoanei în incinta unitătii în cadrul primei ore de dirigentie. De asemenea, fiecare elev va semna contractul de parteneriat cu scoala, asa cum prevede Regulamentul de organizare si functionare a invatamantului preuniveristar.
  • Art. 40. Este interzisă interventia elevilor la instalatia electrică, de gaze, termică în orice situatie s-ar ivi. Cei care nu respectă această prevedere sunt direct răspunzători de consecinte, ei suportând si sanctiuni de genul mustrare, eliminare, exmatricularea în cazuri deosebit de grave.
  • Art. 41. Este interzis elevilor să manipuleze instalatii si substante din laboratoare fără acordul personalului calificat. În laboratoare, elevii vor folosi echipamentul de protectie cerut de specificul mediului în care se desfăsoară activitatea. Echipamentul necesar va fi stabilit de către sefii de catedră si laboranti.
  • Art. 42. Este interzis elevilor sa utilizeze in timpul orelor telefoane celulare, aparate de fotografiat, filmat, inregistrat audio etc., cu exceptia situatiilor in care se desfasoara activitati medico-stiintifice.Folosirea aparatelor de filmat, fotografiat, inregistrare audio, in incinta scolii, se va face numai cu aprobarea conducerii scolii.
  • Art. 43. Orice formă de agresivitate fizică manifestată de către unii elevi va fi aspru pedepsită prin eliminare pe durata de 3-5 zile sau exmatriculare dacă agresivitatea a avut drept urmare îngrijiri medicale sau infirmităti.
  • Art. 44. Este interzis în scoală consumul de alcool sau de droguri. Sanctiunea prevăzută în acest caz este exmatricularea.
  • Art. 45. În C.N.R.G. este interzis fumatul. Elevii care încalcă prezenta prevedere vor fi sanctionati cu eliminare pe durata a 3-5 zile si scăderea notei la purtare.
  • Art. 46. Elevii au acces în scoală numai prin spatiile destinate elevilor.
  • Art. 47. Grupurile sanitare vor avea destinatie separată pentru băieti, separată pentru fete. Încălcarea acestei prevederi se pedepseste cu scăderea notei la purtare cu un punct.
  • Art. 48. Este interzis accesul elevilor în cancelaria profesorilor, cu exceptia situatiei când este invitat în fata consiliului profesoral. Încălcarea prezentei prevederi se sanctionează cu atentionare, iar dacă abaterea se repetă, se sanctionează cu scăderea notei la purtare.
  • Art. 49. În timpul pauzelor, elevii vor avea un comportament civilizat, manifestând respectul cuvenit fată de profesori si angajati, manifestand respectful cuvenit fata de colegii si colegele lor. Elevul care încalcă prezenta prevedere va fi sanctionat cu scăderea notei la purtare cu un punct, eliminare pe durata a 3 zile, mutare disciplinara sau exmatriculare în situatia în care elevul a avut un comportament agresiv, injurie, vulgaritate, amenintare, lovire.
  • Art. 50. Elevul care îsi va însusi bunuri care nu îi apartin va fi exmatriculat.
  • Art. 51. Elevii scutiti medical efort fizic vor fi prezenti la orele de educatie fizică, exectând programul indicat de profesor. Elevii care nu se prezintă la ora de educatie fizică sunt considerati absenti.
  • Art. 52. Pentru toti elevii învătământului preuniversitar, la fiecare 10 absente nejustificare pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absente nejustificate din totalul de ore pe semestru la o disciplină va fi scăzută nota la purtare cu un punct.
  • Art. 53. Activitătile sportive, cultural-artistice, competitiile intre clase pe aceasta linie, se vor desfăsura numai în prezenta profesorilor de specialitate sau a dirigintilor si in afara orelor de curs.
  • Art. 54. Elevii sunt obligati să păstreze linistea si ordinea necesare desfăsurării procesului de învătământ. In absenta, din cauze de forta majora, a profesorului, liderul elevilor din clasa respective raspunde de ordinea si disciplina clasei. Pentru situatii deosebite, in acest caz, va anunta profesorul de serviciu si conducerea scolii.Incalcarea prezentei prevederi atrage dupa sine intreruperea activitatii si sanctionarea celor vinovati, conform regulamentului de ordine interioara.
  • Art. 55. Elevii C.N.R.G. au dreptul de a împrumuta cărti de la biblioteca scolii, cu respectarea regulamentului bibliotecii liceului.
  • Art. 56. Transferarea elevilor de la alte scoli si licee, la C.N.R.G., se va putea face numai dupa cercetarea documentelor privind comportamentul elevului in scoala si in afara acesteia, frecventa la cursuri, situatia scolara etc., consemnate intr-o fisa de evaluare psiho-pedagogica a elevului elaborata de C.N.R.G. In functie de continutul acestei fise, Consiliul de Administratie al C.N.R.G. va aproba in prealabil participarea la celelalte operatiuni precizate de regulament pentru transfer.
  • Art. 57 Elevul de serviciu pe clasă are următoarele îndatoriri:
   – să prezinte la fiecare oră situatia elevilor clasei ( prezenti, absenti );
   – să aerisească în pauză sala de curs;
   – să supravegheze curătenia în clasă;
   – să asigure cretă, burete si prosop la tablă;
  • Art. 58. Sarcinile elevului de serviciu pe scoală:
   a) elevul de serviciu se va prezenta la scoală la ora 07:20, respectiv la ora 13:20, în tinută corespunzătoare;
   b) va lua legătura cu profesorul de serviciu sub îndrumarea căruia desfăsoară activitatea în ziua respectivă;
   c) va legitima persoanele străine care doresc să aibă acces în cancelaria profesorilor, la director sau secretariat;
   d) persoanelor străine le este interzis accesul în cancelaria profesorilor, în laboratoare, bibliotecă, cabinete si săli de clasă;
   e) elevul de serviciu va scrie într-un registru special numele si prenumele persoanelor care au acces în scoală si motivul prezentei în unitate;
   f) elevul de serviciu interzice accesul elevilor în cancelaria profesorilor;
   g) elevul de serviciu, sub controlul profesorului de serviciu si al secretarelor sună începutul si sfârsitul orelor de curs;
   h) pe toată durata serviciului, elevul de serviciu nu va părăsi locul destinat acestei activităti fără a fi înlocuit de o persoană autorizată;
   i) elevul de serviciu va purta banderolă cu inscriptia E.S.;
   j) în ziua în care este desemnat elev de serviciu, elevul nu va primi absente;
   k) elevii vor îndeplini functia de elev de serviciu în ordine strict alfabetică ( nu sunt admise schimbări în ordinea efectuării serviciului );
   l) răspunde de bunurile aflate în zona de activitate; zona de activitate a elevului de serviciu este situată la parterul clădirii centrale care cuprinde: cabinetul metodic, cancelarie, hol de acces, secretariat, cabinet director, muzeul scolii, grupuri sanitare.

  IV. PĂRINŢII

  • Art. 59. Părintii/tutorii legali au obligatia ca, cel putin o dată pe lună, să ia legătura cu dirigintele pentru a cunoaste evolutia copilului lor.

  V. PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR ŞI NEDIDACTIC

  • Art. 60. Fiecare angajat este obligat să cunoască si să respecte sarcinile de serviciu specifice fisei postului.
  • Art. 61. În incinta unitătii, în timpul programului de lucru, angajatul va purta haine de protectie.
  • Art. 62. Fiecare angajat va cunoaste Normele de Protectia Muncii si Normele Privind Prevenirea si Stingerea Incendiilor. Angajatul este obligat să semneze fisa de protectie a muncii care se va păstra la seful de compartiment.
  • Art. 63. Programul de lucru se va stabili în functie de cerintele unitătii fără a depăsi 8 ore zilnic.
  • Art. 64. Neîndeplinirea sarcinilor de serviciu se penalizează cu 5% din salariu pe o lună.
  • Art. 65. Întârzierea, plecarea din unitate înainte de expirarea timpului de lucru se penalizează cu retinerea a 10% din salariu pe o lună.
  • Art. 66. Angajatul va purta ecuson, indicând numele, functia si locul de muncă.
  • Art. 67. În locuri vizibile, vor fi afisate numele angajatului ce desfăsoară activitatea în acel sector si programul de lucru.
  • Art. 68. Personalul de îngrijire are obligatia de a semnala, în scris, eventualele defectiuni sau deteriorări de bunuri, din sectorul său de activitate.
  • Art. 69. Angajatii scolii răspund material de dotările din sectorul lor de activitate.
  • Art. 70. Sustragerea de bunuri sau gestionarea frauduloasă se sanctionează cu desfacerea contractului de muncă.
  • Art. 71. Se interzice angajatilor scolii să poarte discutii neprincipiale într-un limbaj trivial. Conflictele apărute între angajati se judecă de consiliul de administratie care va stabili sanctiunile.
  • Art. 72. Este interzisă înlocuirea angajatului aflat în serviciul de pază de către persoane care nu au calitatea de angajat al C.N.R.G.
  • Art. 73. Angajatul are obligatia să prezinte săptămânal scurtă informare asupra problemelor care au apărut în sectorul său de activitate.
  • Art. 74. Angajatul în stare de ebrietate, în timpul serviciului va fi scos din program si sanctionat cu diminuarea salariului cu 15% pe o lună. Dacă abaterea se repetă, i se va desface contractul de muncă.
  • Art. 75. Angajatii care activează în sectoarele secretariat si contabilitate au obligatia de a păstra documentele în deplină securitate si de a păstra secretul de serviciu.
  • Art. 76. În incinta scolii, în timpul programului, angajatii nu vor desfăsura activităti care să perturbe procesul de învătământ.
  • Art. 77. Li se interzice angajatilor să comercializeze bunuri în scoală sau să înlesnească practicarea acestei activităti de către alte persoane.
  • Art. 78. Li se interzice angajatilor să aplice pedepse corporale elevilor sau să profereze insulte la adresa acestora.
  • Art. 79. Descompletarea punctelor amenajate pentru stingerea incendiilor se pedepseste cu imputatie si diminuarea salariului cu 15% pe o lună.

  VI. RELAŢIILE ŞCOLII CU PĂRINŢII ŞI COMUNITATEA LOCALĂ

  • Art. 80. Accesul persoanelor si autovehiculelor in incinta unitatii de invatamant se face numai prin locurile special destinate acestui scop;
  • Art. 81. Orice persoana din afara unitatii de invatamant, parinti, vizitatori, invitati etc., are acces in unitate numai cu aprobarea conducerii unitatii de invatamant;
  • Art. 82. Persoanele care viziteaza unitatea de invatamant vor purta ecuson si vor fi inregistrate in Registrul pentru evidenta accesului invitatilor, vizitatorilor si autovehiculelor in inciinta unitatii de invatamant;
  • Art. 83. Se amenajeaza un loc de asteptare pentru persoanele straine care se afla in scoala pentru rezolvarea diferitelor probleme.
  • Art. 84. Elevii de serviciu vor conduce vizitatorii si invitatii la locul de asteptare.
  • Art. 85. Persoanele de paza si cadrele didactice au obligatia sa supravegheze si sa verifice comportarea vizitatorilor, a salilor unde acestia sunt invitati si a materialelor pe care le au asupra lor.
  • Art. 86. Intrarea parintilor elevilor in incinta scolii pentru sedintele cu parintii se face pe baza de tabel depus la punctul de control.
  • Art. 87. Programul cu publicul si cel de audiente la conducerea scolii se aduce la cunostinta elevilor si a parintilor acestora si se afiseaza la loc vizibil.

  Acest regulament a fost imbunatatit si aprobat de Consiliul profesoral in sedinta din

  19 Octombrie 2005. Nr.3267/25.10.2005.


Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...