Anunt de transparent voluntara

 COLEGIUL NATIONAL ,,RADU GRECEANU’’

STR. NICOLAE BALCESCU NR 8

TEL/FAX 0249434710

  1. 1591 / 30.06.2020

Anunt de transparent voluntara

In atentia celor interesati

 

In temeiul prevederilor  art. 7, alin 5 din Legea 98/2016 privind achizitiile publice si art 43. din HG 395/2006, privind normele metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie public din legea 98/2016, COLEGIUL NATIONAL ,,RADU GRECEANU’’  va invita sa participati la achizitia directa pentru atribuirea contractului avand obiectul lucrari de reparatii la Corp A, Corp B, Cantina, Amfiteatru  situate in STR. NICOLAE BALCESCU NR 8, Slatina Olt

 Tip contract: lucrari

 Valoarea estimate a lucrarilor 420.168,00 lei fara TVA

 Durata contractului 5 luni

 CPV: 45453100-8-Lucrari de renovare

Nu se admit oferte alternative.

Caietul de sarcini se ataseaza prezentului anunt . Alte informatii se solicita la sediul autoritatii contractante in scris sau pe mail-ul : c.n.r.g.2014@gmail.com

 

Conditii participare: Autoritatea contractanta solicita ofertantilor vizitarea amplasamentului obiectivului, orice oferta depusa fara vizitarea amplasamentului se considera neconforma. In acest sens, ofertantul va incheia cu reprezentanti din  cadrul autoritatii contractante un proces verbal de vizitare amplasament. Eventualele neconcordante, omisiuni sau aprecieri diferite fata de cele din Caietul de sarcini, vor fi semnalate beneficiarului inaintea depunerii ofertei, in vederea analizarii si daca este cazul, a completarilor.

Costurile privind transporturile, aprovizionarea, manipularea materialelor inclusiv a celor rezultate din desfaceri, vor fi cuprinse in valoarea aferenta  lucrarii.

Decontarea se va face pe baza cantitatilor de lucrari real executate, verificate si insusite de catre beneficiar.

 

Oferta: Oferta de pret va fi atat depusa in cadrul institutiei cat si incarcata/postata in catalogul SEAP.

Criterii adjudecare: Criteriul pe baza caruia se atribuie contractul de achizitie publica este „pretul cel mai scazut” ofertat pentru totalitatea lucrarilor stabilite prin caietul de sarcini si cu încadrarea în sumele bugetare alocate pentru executarea lucrarilor. Aplicându-se criteriul „pretul cel mai scazut” se precizeaza, in mod expres, faptul ca cerintele impuse vor fi considerate ca fiind minimale.

In acest sens, orice oferta prezentata care se abate de la prevederile caietului de sarcini, va fi luata in considerare, dar numai in masura in care propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerintelor minimale obligatorii din Caietul de sarcini.

Ofertele cu solutii tehnice inferioare celor prevazute în Caietul de sarcini atrag respingerea acestora ca neconforme.

 

Termen limita primire oferte la sediu: 06.07.2020 ora 10.00
Informatii suplimentare: Informatiile suplimentare se vor solicita la sediul autoritatii contractante sau pe mail.

 

Lista de documente disponibile pentru a fi descarcate:

V-ar mai putea interesa...